Ekran ramowy Plano Curved 177 – 317 cm.

Charakterystyka:

Najnowszy projekt Adeo Screen, który gwarantuje unikalne wra¿enia wizualne dla wszystkich fanów kina domowego. Chcesz zanurzyæ siê ca³kowicie w swoim ulubionym filmie? Wypróbuj nowy ekran Plano Curved, który dziêki swojej specjalnej kontrukcji odtwarza autentyczn± atmosferê kina. Pozwól, aby ka¿da projekcja wideo otoczy³a ciê swoimi obrazami i pozwoli³a na prze¿ycie zupe³nie nowego emocjonalnego i zmys³owego do¶wiaczenia. Ekran Plano Curved umiejêtnie ³±czy wiedzê i innowacje technologiczne, poniewa¿ z jednej strony przejmuje cechy specyficzne modelu Plano, a z drugiej strony wprowadza charakterystyczn± krzywiznê profilu ramy.

Oprócz wykonania warto podkre¶li równie¿ inne wa¿ne aspekty techniczne tego ekranu: krzywizna profilu i optymalny promieñ projekcji (oparty na wymiarach ekranu), które znacznie poprawiaj± jako¶æ i jasno¶æ wy¶wietlanego obrazu. To rozwi±zanie pozwala zatem na zastosowanie powierzchni o wysokim wspó³czynniku odbicia ¶wiat³a (np. HeliosWhite i HeliosGrey) przy formacie natywnym 2.35:1, eliminuj±c jak±kolwiek utratê jasno¶ci na brzegach ekranu, która zwykle wystêpuje w przypadku ekranów panoramicznych bez zakrzywionego profilu ramy.

Dodatkowo specjalne czarne aksamitne wykoñczenie profili ekranu ca³kowicie absorbuje ¶wiat³o i zwiêksza percepcjê kontrastu wy¶wietlanych obrazów.

Ekrany Plano Curved dostępne są w formatach 16:9 i 2:35:1 oraz mog± byæ wyposa¿one w ró¿ne materia³y projekcyjne, w zale¿no¶ci od przeznaczenia – VisionWhite (standard), VisionWhitePro (nie przepuszczaj±ca ¶wiat³a), ReferenceGrey (zwiêkszaj±ca kontrast), VisionAcoustik (przepuszczaj±ca d¼wiêk), HeliosWhite (do projekcji 3D).

Możliwości personalizacji z PSS (Personal Screen System):

  • Wymiary ekranu: szerokość i wysokość
  • Powierzchnie projekcyjne: VisionWhite, VisionWhitePRO, VisionAcoustik, ReferenceWhite, ReferenceGrey, HeliosWhite, HeliosGrey, HeliosWhiteAcoustik
  • Kolor ramy: czarny pokryty czarnym aksamitem

Akcesoria standardowe:

  • zestaw do montowania powierzchni projekcyjnej: gumki elastyczne, kursory i metalowe prêty
  • zestaw do montowania powierzchni projekcyjnej: gumki elastyczne, kursory i metalowe prêty
  • uchwyty do monta¿u ściennego

 

Strona Producenta:
http://www.adeoscreen.pl/
Dokumentacja Techniczna:
dokumentacja techniczna